รู้จักไฟล์ Boot.ini (วินโดส์ xp)

ไฟล์ Boot.ini เป็นไฟล์ระบบที่สำคัญไฟล์หนึ่งสำหรับวินโดส์ แต่ท่านทราบหรือไม่ว่ามันทำอะไรได้บ้าง

การแก้ไขไฟล์ boot.ini ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้าแก้ไขผิดพลาด อาจจะทำให้ไม่สามารถบูทเข้าวินโดส์ได้เลย ดังนั้น ก่อนเริ่มทำการแก้ไขใดๆ ท่านควรสำรองไฟล์ระบบไว้ก่อน

Boot.ini เป็นไฟล์ระบบ ถูกตั้งให้เป็น hidden และ read-only เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เริ่มบูท มันจะไปเรียกไฟล์ ntldr ให้บูทวินโดส์
ในระหว่างขบวนการบูท ntldr จะไปอ่านไฟล์ boot.ini เพื่อหาว่า ระบบปฏิบัติการเก็บอยู่ที่ตำแหน่งใด

Boot.ini ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ 1. ส่วน [boot loader] และ 2. [operating systems].

1. ส่วน [boot loader] จะบอก Ntldr ว่าระบบปฏิบัติการใดเป็น default ของระบบ.

2. ส่วน [operating systems] จะบอกว่า มีระบบปฏิบัติการใดบ้างในเครื่องของเราที่สามารถโหลดได้
โดยทั่วไปคำสั่งภายในของไฟล์ Boot.ini มีลักษณะดังนี้:

[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(5)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(5)\WINNT=”Microsoft Windows 2000 Server” /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINNT=”Windows NT Server Version 4.00″
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINNT=”Windows NT Server Version 4.00 [VGA mode]” /basevideo /sos
C:\=”PC-DOS”

1. ส่วน [boot loader]
[boot loader] ประกอบไปด้วย 2 ส่วนย่อย คือ

1.1 timeout=. คือแทนระยะเวลาหน่วยเป็นวินาทีในการรอให้คนเลือกระบบปฏิบัติการอื่น
* ค่าปกติคือ 30 วินาที
* สามารถตั้งได้สูงสุด คืิอ 999
* ถ้าตั้งเป็น -1 เครื่องจะให้คนเลือกเมนูแบบ manual

1.2 default=. คือระบบปฏิบัติการที่เราต้องการให้เป็นหลัก

2. ส่วน[operating system]
ส่วน [operating system] สามารถใส่ระบบปฏิบัติการได้ถึง 10 ถ้าใส่เกิน ntldr จะอ่านแค่ 10 รายการแรก

แต่ละบรรทัดคำสั่ง อาจจะดูสับสน แต่ถ้าคุณเข้าใจตัวแปรแต่ละตัวแล้ว จะเข้าใจได้ง่ายและเร็วเลย
แต่ละบรรทัดจะประกอบได้ด้วย ตำแหน่ง, คำอธิบาย, ตัวเลือก (a path, a description, and optional switches for the operating system)

The easiest part of the line to understand is the description. It’s the second part of each line and is enclosed by quotes.

The other parts of the line are more confusing. The first section, identifiable by all of the ()’s it contains, is known as the ARC path. ARC paths define the location of a file based on physical location. It breaks down the location based on the controller card, physical disk, and partition on which the directory is stored.

For example, let’s look at the ARC path multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT. The first part—either multi or scsi—identifies the physical disk controller number beginning with a value of 0. Scsi usually refers to a SCSI control with its BIOS disabled. Multi normally refers to an IDE drive, but it can also identify any non-SCSI controller or a SCSI controller with its BIOS enabled.

The second and third parts—disk and rdisk—are dependent on the multi or scsi values mentioned above. Only one is used, even though the ARC path always contains both entries. Both the disk and rdisk parameters indicate the physical disk used. If the first parameter is multi, the disk parameter is ignored. Alternatively, if the first parameter is scsi, the disk parameter is used and the rdisk parameter is ignored. Like the controller parameter, the counter associated with the hard disk parameter begins at 0 and increases from there.

The fourth part—partition—indicates the partition on the disk specified in either the second or the third part. Unlike the first three parts, the counter for the partition begins at 1 and goes up from there.

The final part is the path on the partition described in which the NT boot files are located. Normally, this path is set to WINNT.

The third part of the entry on an [operating system] line contains optional switches for the operating system. These switches allow you to boot special configurations of the operating system. An example of this is the familiar “VGA Mode” choice with its respective options. Switches are always preceded by a/. There are many different switches you can use, including:

* /basevideo—Causes NT to boot using the standard VGA driver, set to 640X480 resolution. This can be handy if your regular video driver becomes damaged.
* /baudrate—Specifies the baud rate to be used for debugging. If you do not set the baud rate, the default baud rate is 9600 with a modem attached, and 19200 for a null-modem cable.
* /bootlog—Makes Windows 2000 write a log of the boot to the file %SystemRoot%\NTBTLOG.TXT.
* /crashdebug—Turns on Automatic Recovery And Restart, which controls how Windows reacts when it crashes.
* /debug—Turns on the NT debugger which can then be activated by a host debugger connected via modem or null-modem cable. You’ll probably only use this if you’re a programmer.
* /debugport= comx—Specifies the com port to use for debugging.
* /fastdetect—Turns off serial and bus mouse detection at boot time.
* /maxmem:n—Specifies the maximum amount of RAM that Windows can use.
* /nodebug—Turns off debugging.
* /noguiboot—Turns off the GUI splash screen when the server starts.
* /noserialmice[=comx,y,z]—Disables detection of serial mice on the specified com port(s).
* /numproc=n—Only allows a certain number of processors to work in a multiprocessor system.
* /onecpu—Only uses the first CPU in a multiple processor system.
* /pae—Allows a server that supports physical address extension (PAE) mode to start normally. In safe mode, the computer starts using normal kernels even if the /PAE switch is specified.
* /safeboot:xxx—This switch forces Windows 2000 to launch in safe mode. You must specify one of three additional switches: MINIMAL, NETWORK, or DSREPAIR. The MINIMAL switch doesn’t load network support. The NETWORK switch corresponds to a safe boot with network support. The DSREPAIR (Directory Services Repair) switch causes NT to boot into a mode where you can restore Active Directory from backup.
* /sos—Displays the driver names while they are being loaded.
* /win95—You’ll probably never use this switch. It only works on a triple-boot system that has DOS, Win9x, and Windows NT installed. Specifying the /win95 switch directs NTLDR to boot the Win9x boot sector stored in BOOTSECT.W40.
* /win95dos—Like the /win95 switch, you’ll probably never use this switch. It only works on a triple-boot system that has DOS, Win9x, and Windows NT installed. Specifying the /win95dos switch directs NTLDR to boot the DOS boot sector stored in BOOTSECT.DOS.

The [operating system] section may contain entries that don’t include ARC paths. Normally, this represents an entry for a previous operating system, such as MS-DOS or Windows9x. If this is the case, you’ll see a conventional path such as c:/.

บทสรุป

ไฟล์ระบบของวินโดส์จำนวนมาก ทำให้เราสับสนได้ ในจำนวนนี้ มีไฟล์ boot.ini ซึ่งเป็นหนึ่งในไฟล์ระบบที่สำคัญของวินโดส์
Boot.ini จะควบคุมเวลา และระบบปฏิบัติการที่เราจะใช้ ซึ่งได้อธิบายไปในตอนต้นแล้ว
ก่อนทำการแก้ไข ควรสำรองข้อมูลไว้ก่อนด้วยนะครับ

ที่มา. ขออภัย หาไม่เจอ

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: